RUGĂCIUNE LA PSALM

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

RUGĂCIUNE LA PSALM


1.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.
Veniți toți să lăudăm într-un glas al inimii pe Ziditorul a toate, Cel Ce cu dreapta Sa făcătoare de viață a împodobit toată făptura și a pus în gura noastră cântare de laudă, ca să-L lăudăm cu înțelepciune așa:
Slavă Ție, Împărate al păcii, Cel Ce risipești tulburările acestui veac și chemi întru odihna Ta pe toți cei care bine s-au nevoit pentru slava numelui Tău !
Slavă Ție, Minte neapropiată, Care luminezi mințile credincioșilor, spre a culege Ție laude de cântări de pe pajiștea înțelepciunii celei mai presus de cuget !
Slavă Ție, bucuria și odihna Sfinților, Cel Ce pe toți chemi din întunericul greșelilor la lumina cunoștinței Tale !
Slavă Ție, lumina mântuirii pustnicilor, Soare negrăit, Care luminezi ziua pribegiei noastre pământești și ne povățuiești către ziua cea veșnic luminată a Împărăției Tale !
Slavă Ție, Lumină preasfântă, spre Care nu pot privi ochii cei mulți ai heruvimilor și de care se înfricoșează cei cu câteva șase aripi în dorul lor nemărginit către aproierea de Tine.
Slavă Ție, Cel Nenumit, Care cu ochiul Tău atoatevăzător cercetezi toate adâncurile și risipești tulburarea din adâncurile inimilor învolburate de ispite.
Slavă Ție, Părinte al luminilor, Fiule aducător al darului mântuirii și Duhule Cel sfințitor, luminează-ne pe noi, cei ce zăcem în întunericul păcatului și suntem acoperiți de negura neștiinței.
Slavă Ție, Putere izvorâtoare de lumină, Care ne scoți pe noi din întunericul cel greu de purtat al nepriceperii.
Slavă Ție, Izvor  de curățire, Cel Ce dai tuturor celor credincioși vreme de pocăință, ca și de chinurile cele veșnice să-i izbăvești.
Slavă Ție, cununa cântărilor îngerești, Care luminezi pe toți spre a se împărtăși de bucuria dragostei dumnezeiești.  
 Slavă Ție, lauda neîncetată a cetelor îngerești și odihna oamenilor, acoperă-ne pe noi de toată primejdia cu acoperământul iubirii Tale de oameni.
2.
Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.
Toată ceata îngerească și toată suflarea omenească să laude pe Stăpânul tuturor, pe Cel Care luminează toată făptura cu razele milostivirii Sale și din întunericul păcatului cheamă pe omaenii cei greșiți, ca să se împărtășească de lumina iubirii Sale.
Slavă Ție, dorirea neîncetată a serafimilor și înțelepciunea nepătrunsă a heruvimilor, îngrădirea oamenilor și acoperământul celor ce călătoresc pe mare vieții, brațul cel înalt al dreptății, turnul nevăzut al milostivirii, izvorul păcii, bogăția neîmpuținată a darurilor, cununa Sfinților, odihna mucenicilor, slava monahilor, încununarea drepților, cântarea neîncetată a Arhanghelilor, scara înțelepciunii Cuvioșilor, răbdarea pustnicilor, întărirea credincioșilor.  
3.
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.
Pe Tine Te slăvește luna, Ție se închină soarele și stelele cununa luminii lor o pun la picioarele Tale, Doamne, Cel Ce ești Lumină neapropiată. Luminează și inimile noastre cufundate în întunericul păcatelor, ca să ne sculăm din mormântul nesimțirii și să aducem Ție raze de laude ca acestea:
Slavă Ție, Lumina lumii, Care ne-ai chemat pe noi din întunericul morții la lumina vieții celei veșnice.
Slavă Ție, Cel Ce ai dăruit pământului soare, ca să vedem întru el ca într-o oglindă strălucirea slavei Tale și să chemăm ziua și noaptea pe Soarele dreptății, ca să ne lumineze noaptea acestei vieți întunecate de păcate.
Slavă Ție, Cel Ce luna o ai pus stăpânitoare peste noapte, ca și mintea noastră să împărățească peste noaptea ispitelor.
Slavă Ție, Cel Ce ai împodobit cerul cu stele, ca și bolta minții noastre să o încununezi cu stele gândurilor smerite, prin care putem să înaintăm spre Răsăritul Cel de sus.
4.
Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,
Slavă Ție, Ziditorul cerului și al pământului, veselia cetelor îngerești, Mintea Cea mai presus de minte, hotarul nesfârșit al înțelepciunii, dorul nețărmuit al heruvimilor, focul dragostei serafimilor, cununa Sfinților, Lumina Ce umbrește orice lumină, nu ne lăsa pe noi întru întunericul patimilor. Izvoarele și mările, toate se supun Ție, Izvorule al vieții, Cel Ce adăpi văile secate de milostivire cu apele îndurărilor Tale și cu picăturile pocăinței curățești mințile noastre cele întinate în păcate.
5.
Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.
Toate întru înțelepciune le-ai făcut, Doamne, Cel Ce poruncești norilor să adape pământul însetat cu apa milostivirii Tale, Cel Ce tulburi adâncurile mării și faci pe toate să se plece Ție, Cel Ce așezi soarele pe bolta cerească spre luminarea celor din întuneric, Cel Ce toate le plinești spre mântuirea noastră, Doamne, slavă Ție !
6.
Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.
Toate se supun legilor Tale, Doamne, căci hotar ai pus cu înțelepciune curgerii neîncetate a firii și toate le chivernisești spre mântuirea oamenilor, pe care din tot felul de primejdii îi izbăvește cu mâna Ta cea tare. Doamne, păzește-ne pe noi de năvala vrăjmașilor nevăzuți și cu sabia de foc a dreptății Tale alungă-i pe ei, ca întru pace să petreacă robii Tăi pe calea mântuirii, trecând fără primejdii valurile ispitelor.
7.
Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;
Tot pământul se închină Ție, Luminii Celei neparopiate, căci toate întru înțelepciune le-ai făcut, iar adâncul se îndulcește cu numele Tău cel înfricoșător, care în adâncurile iadului s-a auzit, chemând pe Adam cel căzut și slobozindindu-l din tânguirea cea veșnică.
8.
Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;
Focul se supune Ție, Focului Celui nemistuit, Care aprinde inimile înghețate de viforul ispitelor și le învăpăiază cu dorul cel ceresc. Grindina Ție slujește Doamne, Cel Ce trimiți ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, ca să răcorești arșița necazurilor celor încercați în cuptorul ispitelor și să speli păcatele celor greșiți. Gheața se topește, nesuferind căldura Ta, iar noi, cei cu inimi înghețate de viforul grijilor lumești spre Tine îndreptăm gândurile noastre, ca să topești toată împietrirea sufletelor noastre și să arăți pământul inimilor noastre roditor de gânduri îngerești. Viforul se cutremură și nu suferă privirea cea de foc a feței Tale, Doamne, căci adierea păcii Tale alungă toată tulburarea cea lumească. 
9.
Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;
Munții cu frică își pleacă privirea înaintea Ta, a Celui Ce pe Tabor ai șezut Doamne, și ca un soare ai strălucit, îmbrățișând pământul întunecat de păcat mai înainte de răstignirea Ta. Dealurile se veselesc de cercetarea Ta și rod bogat aduc spre mulțumirea oamenilor. Pomii cei roditori vestesc bogăția milostivirii Tale, iar cedrii șoptesc cântări de laudă, așteptând venirea Ta cea înfricoșătoare întru slavă multă.
10.
Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;
Fiarele se îmblânzesc, cunoscând pe Stăpânul tuturor și animalele Ție aduc mulțumire, căci la toate ai dat viață cu însăși voia Ta cea neschimbată. Târâtoarele se grăbesc spre adăpost, purtate fiind de căldura milostivirii Tale, iar păsările brăzdează cerul, așteptând să le trimiți hrană la bună vreme pe pământ.
11.
Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;
Împărații pământului Ție Ți se închină, Cel Ce împărățești peste toată făptura, iar poporul binecredincios Te are pe Tine nădejde tare în lupta cu puterile întunericului, pe Care le alungă de la cei care Te cinstesc pe Tine. Căpeteniile spre Tine înalță rugăciunile lor, iar judecătorii pământului cu frica Ta se străjuiesc de nedreptate.
12.
Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,
Tinerii și fecioarele către Tine întind gândurile lor, căci Tu ești puterea și frumusețea lor, Cel Ce îndreptezi tinerețile către căile înțelepciunii și bătrânețile le întărești în mijlocul furtunii neputințelor, primind pururea glasurile cele de mulțumire ale bătrânilor.
13.
Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.
Tot pământul este plin de lauda Ta, Doamne, căci binefacerile Tale s-au revărsat în tot pământul, pe care cu purtarea Ta de grijă pururea îl păzești de toate cursele celui rău. Cerul și pământul se îmbrățișează așteptând cu dor prefacerea Ta, un cer și un pământ nou.
14.
Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Puterea poporului Tău se va înălța prin milostivirea Ta și vor amuți gurile celor fărădelege, care nu se închină Ție cu credință. Pe toți cei care cu dragoste se apropie de Tine îi curățește de tot păcatul, îi sfințește și îi arată raze ale mărturisirii Tale.

Trimiteți un comentariu

a

Arhivă blog

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.

c3

Lista mea de bloguri

cod

Postări populare