RUGĂCIUNE LA PSALM

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

RUGĂCIUNE LA PSALM


1.
Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.
Veniți toți să lăudăm într-un glas al inimii pe Ziditorul a toate, Cel Ce cu dreapta Sa făcătoare de viață a împodobit toată făptura și a pus în gura noastră cântare de laudă, ca să-L lăudăm cu înțelepciune așa:
Slavă Ție, Împărate al păcii, Cel Ce risipești tulburările acestui veac și chemi întru odihna Ta pe toți cei care bine s-au nevoit pentru slava numelui Tău !
Slavă Ție, Minte neapropiată, Care luminezi mințile credincioșilor, spre a culege Ție laude de cântări de pe pajiștea înțelepciunii celei mai presus de cuget !
Slavă Ție, bucuria și odihna Sfinților, Cel Ce pe toți chemi din întunericul greșelilor la lumina cunoștinței Tale !
Slavă Ție, lumina mântuirii pustnicilor, Soare negrăit, Care luminezi ziua pribegiei noastre pământești și ne povățuiești către ziua cea veșnic luminată a Împărăției Tale !
Slavă Ție, Lumină preasfântă, spre Care nu pot privi ochii cei mulți ai heruvimilor și de care se înfricoșează cei cu câteva șase aripi în dorul lor nemărginit către aproierea de Tine.
Slavă Ție, Cel Nenumit, Care cu ochiul Tău atoatevăzător cercetezi toate adâncurile și risipești tulburarea din adâncurile inimilor învolburate de ispite.
Slavă Ție, Părinte al luminilor, Fiule aducător al darului mântuirii și Duhule Cel sfințitor, luminează-ne pe noi, cei ce zăcem în întunericul păcatului și suntem acoperiți de negura neștiinței.
Slavă Ție, Putere izvorâtoare de lumină, Care ne scoți pe noi din întunericul cel greu de purtat al nepriceperii.
Slavă Ție, Izvor  de curățire, Cel Ce dai tuturor celor credincioși vreme de pocăință, ca și de chinurile cele veșnice să-i izbăvești.
Slavă Ție, cununa cântărilor îngerești, Care luminezi pe toți spre a se împărtăși de bucuria dragostei dumnezeiești.  
 Slavă Ție, lauda neîncetată a cetelor îngerești și odihna oamenilor, acoperă-ne pe noi de toată primejdia cu acoperământul iubirii Tale de oameni.
2.
Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.
Toată ceata îngerească și toată suflarea omenească să laude pe Stăpânul tuturor, pe Cel Care luminează toată făptura cu razele milostivirii Sale și din întunericul păcatului cheamă pe omaenii cei greșiți, ca să se împărtășească de lumina iubirii Sale.
Slavă Ție, dorirea neîncetată a serafimilor și înțelepciunea nepătrunsă a heruvimilor, îngrădirea oamenilor și acoperământul celor ce călătoresc pe mare vieții, brațul cel înalt al dreptății, turnul nevăzut al milostivirii, izvorul păcii, bogăția neîmpuținată a darurilor, cununa Sfinților, odihna mucenicilor, slava monahilor, încununarea drepților, cântarea neîncetată a Arhanghelilor, scara înțelepciunii Cuvioșilor, răbdarea pustnicilor, întărirea credincioșilor.  
3.
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.
Pe Tine Te slăvește luna, Ție se închină soarele și stelele cununa luminii lor o pun la picioarele Tale, Doamne, Cel Ce ești Lumină neapropiată. Luminează și inimile noastre cufundate în întunericul păcatelor, ca să ne sculăm din mormântul nesimțirii și să aducem Ție raze de laude ca acestea:
Slavă Ție, Lumina lumii, Care ne-ai chemat pe noi din întunericul morții la lumina vieții celei veșnice.
Slavă Ție, Cel Ce ai dăruit pământului soare, ca să vedem întru el ca într-o oglindă strălucirea slavei Tale și să chemăm ziua și noaptea pe Soarele dreptății, ca să ne lumineze noaptea acestei vieți întunecate de păcate.
Slavă Ție, Cel Ce luna o ai pus stăpânitoare peste noapte, ca și mintea noastră să împărățească peste noaptea ispitelor.
Slavă Ție, Cel Ce ai împodobit cerul cu stele, ca și bolta minții noastre să o încununezi cu stele gândurilor smerite, prin care putem să înaintăm spre Răsăritul Cel de sus.
4.
Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,
Slavă Ție, Ziditorul cerului și al pământului, veselia cetelor îngerești, Mintea Cea mai presus de minte, hotarul nesfârșit al înțelepciunii, dorul nețărmuit al heruvimilor, focul dragostei serafimilor, cununa Sfinților, Lumina Ce umbrește orice lumină, nu ne lăsa pe noi întru întunericul patimilor. Izvoarele și mările, toate se supun Ție, Izvorule al vieții, Cel Ce adăpi văile secate de milostivire cu apele îndurărilor Tale și cu picăturile pocăinței curățești mințile noastre cele întinate în păcate.
5.
Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.
Toate întru înțelepciune le-ai făcut, Doamne, Cel Ce poruncești norilor să adape pământul însetat cu apa milostivirii Tale, Cel Ce tulburi adâncurile mării și faci pe toate să se plece Ție, Cel Ce așezi soarele pe bolta cerească spre luminarea celor din întuneric, Cel Ce toate le plinești spre mântuirea noastră, Doamne, slavă Ție !
6.
Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.
Toate se supun legilor Tale, Doamne, căci hotar ai pus cu înțelepciune curgerii neîncetate a firii și toate le chivernisești spre mântuirea oamenilor, pe care din tot felul de primejdii îi izbăvește cu mâna Ta cea tare. Doamne, păzește-ne pe noi de năvala vrăjmașilor nevăzuți și cu sabia de foc a dreptății Tale alungă-i pe ei, ca întru pace să petreacă robii Tăi pe calea mântuirii, trecând fără primejdii valurile ispitelor.
7.
Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;
Tot pământul se închină Ție, Luminii Celei neparopiate, căci toate întru înțelepciune le-ai făcut, iar adâncul se îndulcește cu numele Tău cel înfricoșător, care în adâncurile iadului s-a auzit, chemând pe Adam cel căzut și slobozindindu-l din tânguirea cea veșnică.
8.
Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;
Focul se supune Ție, Focului Celui nemistuit, Care aprinde inimile înghețate de viforul ispitelor și le învăpăiază cu dorul cel ceresc. Grindina Ție slujește Doamne, Cel Ce trimiți ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, ca să răcorești arșița necazurilor celor încercați în cuptorul ispitelor și să speli păcatele celor greșiți. Gheața se topește, nesuferind căldura Ta, iar noi, cei cu inimi înghețate de viforul grijilor lumești spre Tine îndreptăm gândurile noastre, ca să topești toată împietrirea sufletelor noastre și să arăți pământul inimilor noastre roditor de gânduri îngerești. Viforul se cutremură și nu suferă privirea cea de foc a feței Tale, Doamne, căci adierea păcii Tale alungă toată tulburarea cea lumească. 
9.
Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;
Munții cu frică își pleacă privirea înaintea Ta, a Celui Ce pe Tabor ai șezut Doamne, și ca un soare ai strălucit, îmbrățișând pământul întunecat de păcat mai înainte de răstignirea Ta. Dealurile se veselesc de cercetarea Ta și rod bogat aduc spre mulțumirea oamenilor. Pomii cei roditori vestesc bogăția milostivirii Tale, iar cedrii șoptesc cântări de laudă, așteptând venirea Ta cea înfricoșătoare întru slavă multă.
10.
Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;
Fiarele se îmblânzesc, cunoscând pe Stăpânul tuturor și animalele Ție aduc mulțumire, căci la toate ai dat viață cu însăși voia Ta cea neschimbată. Târâtoarele se grăbesc spre adăpost, purtate fiind de căldura milostivirii Tale, iar păsările brăzdează cerul, așteptând să le trimiți hrană la bună vreme pe pământ.
11.
Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;
Împărații pământului Ție Ți se închină, Cel Ce împărățești peste toată făptura, iar poporul binecredincios Te are pe Tine nădejde tare în lupta cu puterile întunericului, pe Care le alungă de la cei care Te cinstesc pe Tine. Căpeteniile spre Tine înalță rugăciunile lor, iar judecătorii pământului cu frica Ta se străjuiesc de nedreptate.
12.
Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,
Tinerii și fecioarele către Tine întind gândurile lor, căci Tu ești puterea și frumusețea lor, Cel Ce îndreptezi tinerețile către căile înțelepciunii și bătrânețile le întărești în mijlocul furtunii neputințelor, primind pururea glasurile cele de mulțumire ale bătrânilor.
13.
Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.
Tot pământul este plin de lauda Ta, Doamne, căci binefacerile Tale s-au revărsat în tot pământul, pe care cu purtarea Ta de grijă pururea îl păzești de toate cursele celui rău. Cerul și pământul se îmbrățișează așteptând cu dor prefacerea Ta, un cer și un pământ nou.
14.
Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Puterea poporului Tău se va înălța prin milostivirea Ta și vor amuți gurile celor fărădelege, care nu se închină Ție cu credință. Pe toți cei care cu dragoste se apropie de Tine îi curățește de tot păcatul, îi sfințește și îi arată raze ale mărturisirii Tale.

Trimiteți un comentariu

Etichete

"Fiţi înţelepţi ca şerpii... " (1) “Hristos a inviat (1) 1 MARTIE (1) 10 MINUNI ALE LUMII...DESPRE CARE NU STIAI (1) 10 sfaturi pentru barbati (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 42 DE SFATURI PENTRU 100 DE ANI (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESC (1) ACATIST DE POCĂINŢĂ (folositor pentru pruncii avortaţi) (1) ACATISTE (6) Adormirea Maicii Domnului (1) AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI-LITURGICE (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (2) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (7) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (27) AICI GASESTI VIETILE SFINTILOR (1) AICI UN PROGRAM ORTODOX-24 ORE ORTODOXE (1) ALFABETUL... CREŞTINULUI ORTODOX (1) APA SFINTITA (5) Arsenie Boca (1) Articole Apopei Roxana (2) AU NEVOIE DE AJUTOR (9) Biblia - Cartea vieţii (1) Biblia cea adevărată (3) Biciul lui Dumnezeu (1) Binecuvantare (2) Binecuvântarea părintilor asupra copiilor (1) BISERICI (27) BISERICI TIMISOARA (10) BOBOTEAZA (2) Buna Vestire (2) CANONUL ŞI PRAVILA (2) Care sunt şi ce semnificaţie au veşmintele preotilor (1) Cartea cu cele douăsprezece vineri... (1) Casa sufletului (1) CĂRTI (1) Căsătoria creştinelor ortodoxe cu musulmani - Capcană periculoasă (1) Când trebuie să mergem la Sfânta Biserică? (2) Ce se intampla cu oamenii care mor nespovediti ? (1) cea mai grea poruncă? (1) CELE 10 PORUNCI (1) CELE SAPTE PĂCATE DE MOARTE (1) Cele trei cete diavolesti (1) CICLUL MENSTRUAL ȘI SLUJBELE BISERICEȘTI (1) CITATE DE INTELEPCIUNE (1) CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE (6) Completare la cateheza „O mamă creştin ortodoxă“ (1) Completare la cateheza despre Lumânare (1) COMPORTAREA IN BISERICA (1) Copii si Capcanele iadului (1) CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ (1) CREZUL (1) CRUCEA – semnul iubirii Lui Hristos pentru oameni (1) CUGETARI SI CITATE ORTODOXE (2) Cum inseala diavolul pe om (2) Cum ne imbracam cand mergem la biserica... (1) CUM SA NE RUGAM (29) CUM SE FACE UN POMELNIC (2) Cum se vede Dumnezeu (1) Cum trebuie sa ne închinăm în biserică (1) CUVANT CATRE CRESTINII ORTODOCSI DESPRE SFANTA TRADITIE (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SLAVA DEŞARTĂ (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE DESPRE SFANTUL MASLU (1) CUVÂNT CǍTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE P Ă C A T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE E G O I S M (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE VALENTINE’S DAY (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi – Spovedania unui monah din Muntele Athos (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE C U L T U L A D V E N T I S T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE CULTUL BAPTIST (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Diferenţele dintre ortodocşi şi catolici (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE POMENILE SI RUGĂ CIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S F Â N T A B I S E R I C Ă O R T O D O X Ă (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE (2) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre ZICERI şi contra ZICERI (1) De ce avem pagube în gospodărie? (1) De ce credinţa ortodoxă este cea adevărată ? (1) DESPRE NECAZURI ŞI SUFERINŢĂ (1) DESPRE CREAŢIONISM ŞI EVOLUŢIONISM (1) DESPRE V E Ş N I C I E (1) Despre cinstirea sfintelor moaște (1) DESPRE P ĂC A T U L B E Ț I E I (1) DESPRE P R O S T I T U Ţ I E (1) Despre prietenie (1) Despre Rugaciunea - Tatal nostru (1) DESPRE A C U P U N C T U R A (1) DESPRE ACTELE CU CIP (1) DESPRE ARTA SI RELIGIE (2) DESPRE ASCULTARE (1) DESPRE ATEISM (2) DESPRE AVORT (6) DESPRE BETIE (1) Despre blândete (1) Despre Blesteme (2) DESPRE BOALA (3) DESPRE BOALĂ SI SUFERINTĂ (2) Despre bunătate (1) DESPRE C R E D I N Ţ Ă (1) DESPRE CAPCANELE PE CARE NI LE INTINDE TELEVIZORUL (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) Despre credinta (1) DESPRE CRUCE CANDELE..ICOANE (32) Despre Denii (1) DESPRE DESFRANARE (1) DESPRE DISCOTECĂ (1) Despre droguri (1) Despre Duhul Sfant (1) DESPRE EGOISM (1) DESPRE EUTANASIE (1) Despre Evolutionism (1) DESPRE FEMEIA CRESTINA (1) DESPRE FERICIRE (3) Despre fumat (1) DESPRE GANDURI SI INFRUNTAREA LOR (2) Despre Halloween (3) Despre horoscop . (1) DESPRE INCINERARE (2) DESPRE INGERUL PAZITOR (1) DESPRE INVIDIE SI URA (1) Despre Ispită (2) DESPRE IUBIRE (2) Despre iubirea de aproapele (1) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (7) DESPRE LACRIMI (1) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (6) Despre mama creştin-ortodoxă (1) DESPRE MANDRIE (2) DESPRE MANIE (3) DESPRE MANTUIRE (3) Despre masturbare (1) DESPRE METANII (5) DESPRE MINCIUNA (1) DESPRE MOARTE (6) Despre O.Z.N.-uri (2) DESPRE OMUL FRUMOS..DAN PURIC (1) DESPRE P O C Ă I N Ţ Ă (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE PARASTASE (2) DESPRE PATIMILE OMULUI (3) Despre păcat (3) DESPRE PLANSURI (1) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POCĂINTĂ .PREOT IOAN (2) DESPRE POCĂINŢĂ ŞI SPOVEDANIE (3) DESPRE POMENILE SI RUGĂCIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) DESPRE POST (19) DESPRE PREOTUL DUHOVNIC (1) Despre Psaltire (1) Despre puterea Sfintei Cruci (2) Despre Răbdare (1) Despre rugăciune (11) DESPRE SARINDARE (2) DESPRE SECTARI (1) DESPRE SFANTA LITURGHIE (3) DESPRE SFANTA TREIME (1) Despre Sfânta Împărtășanie (2) DESPRE SFINTENIE SI FARMECE (5) DESPRE SFINTI (34) DESPRE SLAVA DESARTA (3) Despre smerenie (4) DESPRE SUFLET (4) DESPRE TAINA MIRUNGERII (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TAMAIE (4) DESPRE VALENTINE’S DAY (2) Despre Vâsc (1) DESPRE VEDENII SI DIAVOLI (25) Despre Virtute (3) Despre vise (1) DESPRE VRAJI (4) DESPRE YOGA ŞI REÎNCARNARE (2) Destăinuirea unei doctoriţe (1) DIN INVATATURILE PARINTELUI IACOB IONESCU (1) DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN (60) DIVERSE (4) Dovada de la IERUSALIM pe care CRESTINISMUL o astepta de 2000 de ani! (1) DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE (19) DUCEŢI-VĂ ŞI VĂ ARĂTAŢI PREOŢILOR (Luca 17: 14) (1) Duminica dinaintea inaltarii sfintei cruci (1) Duminica Samaricencei (1) Dumnezeu nu ne vindecă întotdeauna trupul? (1) DUMNEZEU ŞI OMUL (1) Eu nu ştiu Doamne (1) FALSII STAPANI (1) FAMILIA (1) FEMEIA CANANEIANCA (1) FERICIRILE (9) FLORIILE (4) FLORILE LA ICOANE (2) GANDURI PENTRU ZILELE CE VIN (1) Grija fata de suflet(Sfantul Ioan Gura de Aur) (3) HRANA PENTRU SUFLET (1) ICOANE FACATOARE DE MINUNI (3) ICOANE SI INGERASI (1) Ieromonahul Savatie Baştovoi (1) Iertarea aproapelui (1) INĂLTAREA SFINTEI CRUCI (2) INCINERARE SAU INHUMARE (1) INTERVIURI (2) INTERZIS...FEMEILOR ! (1) INVATATURA ORTODOXA (2) INVATATURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXA - Ce sunt îngerii? (1) INVATATURI CRESTINE (133) INVATATURI CRESTINE SPUSE DE SFINTII PARINTI (1) INVĂTĂTURA DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTĂ ORTODOXĂ - CE ESTE SFÂNTA SCRIPTURĂ (1) ISTORIOARE DUHOVNICESTI (2) Iubim câinele şi uităm pe Dumnezeu??? (1) Izvorul Tămăduirii (2) ÎN FIECARE DUMINICĂ SĂ MERGEM LA SFÂNTA BISERICĂ (2) Îndemnurile Maicii Pelagheia din Reazan (1) ÎNFRICOȘĂTORUL CEAS AL MORȚII ȘI VIAȚA DUPĂ MOARTE (1) Întrebări şi răspunsuri din credinţa creştin ortodoxă şi din Noul Testament (1) ÎNVĂTĂTURI CORECTE ŞI ÎNVĂŢĂTURI GREŞITE DESPRE SĂRBĂTORI (1) Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă (1) ÎNVĂŢĂTURA DESPRE DUMNEZEU (1) Învăţătură despre icoana Sfintei Treimi (1) Învăţături ortodoxe şi greșeli sau superstiții băbești despre naştere şi Taina Sfântului Botez (1) Învăţături patristice (2) La ce foloseşte rugăciunea neîncetată? (1) LITURGHIA CATEHUMENILOR (1) Maica Gavrilia Papaiannis (1) MANASTIRI (16) Maxime si cugetari crestine (1) Mândria spirituală (1) MESAJE DIN APOCALIPSA (2) Miercurea Patimilor (2) MILĂ SI MILOSTENIE (2) MILOSTENIE (7) MINUNEA DE LA SFANTUL MORMANT (2) Minunea Taborică (1) MINUNI (17) MINUNI CU IISUS HRISTOS (2) MINUNI DIN ZILELE NOASTRE (5) MIR DE NARD AUTENTIC IN ROMANIA (1) Motive şi simboluri: Ciocanul (1) MUZICA ORTODOXA (1) Nașterea Domnului (Crăciunul) (4) NEINTELEGERILE VIETII...DRUMUL SPRE SINUCIDERE (1) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) OAMENI CU CARE NE MANDRIM (1) OBICEIURI DE SFINTELE PASTE (9) Oile şi caprele (1) ORTODOX (1) PACAT SAU NU? (4) PARACLISUL MAICII DOMNULUI (1) PARASTASELE SI FOLOSUL LOR (2) PARINTELE ARHIMANDRIT JUSTIN PARVU (1) PARINTELE IOSIF TRIPA (1) PARINTELE IUSTIN PARVU (2) Parintele Proclu (1) PAROHIA VIILE TIMISOARA (1) PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC ŞI PROCLU NICĂU DESPRE JUDECAREA PREOŢILOR (1) Părintele Calistrat (1) păzitorul vieţii (1) Pedeapsa (1) Pelerinaj Israel 2017 (2) Pentru cei ce nu pot avea copii (1) Pentru scaparea de demoni (1) Peştera celor veşnic osândiţi (1) PILDA (2) PILDE (310) PILDE CRESTINE (36) Pilde pentru suflet (15) POEZII (89) Poezii - preot Ioan (13) POEZII CU CAMELIA CRISTEA (2) Poezii cu Eliana Popa (13) POEZII CU MOS CRACIUN (2) Poezii cu Preot Ion Predescu (1) Poezii Daniela (1) Poezii de Ciabrun Marusia (1) Poezii de COSTEL URSU (2) Poezii de Daniela Florentina Luncan (1) Poezii de Horatiu Stoica (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (34) Poezii de Sf. Ioan Iacob Hozevitul (2) Poezii Horatiu Stoica (1) Poezii pentru Dumnezeu (6) POGORAREA SFANTULUI DUH (1) Poiezii de Traian Dorz (1) POIEZIOARE (1) Pomelnicul - cum trebuie scris şi care e rostul său (1) POMENI SI SARINDARE (2) Pomenirea celor 40 000 de mucenici (1) Pomenirea celor adormiti (1) POMENIREA MORTILOR (2) Povara Crucii (1) POVESTIRI DIN PATERIC (3) POVESTITE DE SFINTI (10) PREOT GEORGE ISTODOR (9) Preot Ilarion Argatu (1) PREOT IOAN (15) PREOTUL DUHOVNIC (2) PREVIZIUNI ALE SFINTILOR (5) PROFETII (1) Prohodul Adormirii Maicii Domnului (2) PROOROCUL MOISE (1) PSALMI. (2) Psalmul 69 (1) PSIHOLOGIE CRESTINA (1) PUTEREA SFINTEI CRUCI (2) PUTEREA CUVANTULUI (1) PUTEREA RUGACIUNII (23) Răspuns înţelept (1) RUGA LA CEAS DE SEARA : (1) RUGACIUNE pe Muntele Maslinilor LA LOCUL INALTARII DOMNULUI (1) Rugaciune pentru dobandirea de prunci (1) Rugaciune pentru izbavire de boala (1) Rugaciune pentru pogorarea Sfantului Duh (2) RUGACIUNEA DE MULTUMIRE (2) RUGACIUNEA LUMANARILOR APRINSE. (1) Rugaciunea Parintelui Arsenie Boca (1) RUGACIUNI (87) RUGACIUNI LA INTRAREA IN BISERICA (1) Rugăciune (16) RUGĂCIUNE LA PSALM (1) Rugăciune pentru bolnavi (1) Rugăciune pentru toti binefăcători si miluitori mei (1) Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama (1) Rugăciunea către Sfântul înger (1) Rugăciunea minții (1) RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON (1) Rugăciuni către domnul nostru Iisus Hristos (3) Rusaliile (3) SAITURI IMPORTANTE (1) Sãptãmâna Patimilor (1) SARBATORI (23) SATANISMUL ÎN MUZICA ROCK (1) Să nu-i mai judecăm pe preoţi!!! (2) Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate (1) Săptămâna Patimilor (1) Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) (2) Sclavia modernă (1) SCURTE REGULI PENTRU O VIAŢĂ CUCERNICĂ LA UN CREŞTIN ORTODOX (1) Secta Desancăi Nicolai din Arad (1) SF DIMITRIE (1) sfa (1) Sfantul Antim Ivireanu (1) SFANTUL MASLU (4) Sfantul Teodor (1) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFATURI CATRE CRESTINII ORTODOCSI (8) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (30) SFATURI DESPRE IERTARE (3) SFATURI DUHOVNICESTI (97) Sfaturi duhovniceşti (12) SFATURI ORTODOXE (2) SFATURI PENTRU PARINTI (1) SFATURILE LUI VALERIU POPA (1) Sfânta Treime (1) Sfântul Gheorghe (1) Sfinte sărbători (1) Sfintele Paste. (1) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (1) Sfintirea uleiului (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA. (1) SMERENIA (1) Smerenia ş i semnele smereniei (1) SPUSE DE PARINTELE STANILOAIE (1) SPUSE DE SFINTII PARINTI (69) Statornicia în credinţă (1) STATUS DESPRE VIATA (1) Sufletul copilului : sincer şi curat....! (1) SUPERSTITII (3) TAINA NUNTII (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (5) Toaca si clopotul (1) TRADITII (1) TROITA comoară a culturii arhaice româneşti (1) Un preot la "Filmul blestemat" 20 mai 2006 (1) Urare de Anul Nou (2) URCUŞUL DUHOVNICESC .Arhimandritul Teofil Paraian (1) Versuri de Horațiu Stoica (3) VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ (1) VIATA DUPA MOARTE (7) VINDECARI HARICE BOALA SI MOARTEA (3) Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul (1) ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (1)

c3

cod

Postări populare

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.