CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI
                                              DESPRE
                           CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ


                    SFANTA BISERICA ORTODOXA INTRE PAGANI SI ERETICI

Motto: După cum soarele răsare roşu şi apune tot roşu, tot aşa şi noi,
 dacă ne-am născut ortodocşi, trebuie să murim tot ortodocşi!

Preot Ioan
Iubiţi credincioşi,
Religia este azi, parcă mai mult ca oricând, o trebuinţă a sufletului, care ne pretinde şi ne obligă SǍ TRǍIM ŞI O VIAŢǍ SPIRITUA­LǍ pe lângă cea trupească. Religia, în fiinţa şi esenţa ei, nu provine de la om, ci este un fenomen dat Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă şi aceasta nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu (Efeseni 2:8). Prin urmare, avem credinţa de la Dumnezeu. Am putea defini religia ca fiind: Comuniunea  filială de iubire sfântă dintre Dumnezeu şi om, trăită înlăuntrul inimii şi manifestată în afară, prin credinţă dreaptă, cult religios, virtuţi morale şi fapte bune. Creştinismul este religia întemeiată pe învăţătura, persoana şi viaţa lui Iisus Hristos. Trebuie ştiut că, creştinismul are trei confesiuni (ramuri):
 1. Ortodoxia      ---------------     2. Catolicismul      --------------- 3. Protestantismul Iar religiile mari ale lumii sunt în număr de trei: Iudaismul, Islamismul şi Creştinismul, aşa cum se poate vedea din imaginea de mai jos:

 Creştinismul mai este numit şi „religia mântuirii“ sau religia iubirii“ şi este adevărat, pentru că cea mai mare poruncă în creştinism este chiar iubirea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Marcu 12:31), căci Însuşi „Dumnezeu este iubire“ (Ioan 9:5). Celelalte două mari religii nu pot avea această dumnezeiască poruncă a iubirii, pentru că iubirea implică în mod obligatoriu relaţia eu - tu, adică cel puţin două persoane, ori în iudaism şi islamism este vorba de un Dumnezeu monopersonal (Iehova este Dumnezeu - Tatăl, iar Allah tot Dumnezeu - Tatăl, căci nici evreii şi nici islamiştii nu cred nici astăzi în Dumnezeu - Iisus Hristos şi Dumnezeu - Duhul Sfânt, respectiv în Sfânta Treime), spre deosebire de Dumnezeul creştinilor care este Unul în Fiinţă dar întreit în Persoane. Cele Trei Persoane se iubesc, şi acest ocean nemărginit de iubire divină se revarsă asupra noastră, iar noi trebuie să revărsăm iubirea către semeni şi Dumnezeu. Creştinismul este religia cea adevărată pentru că profetul acestei religii este chiar Iisus Hristos - Om adevărat şi Dumnezeu adevărat şi care de fapt este singurul profet întemeietor de religie care a înviat a treia zi din morţi şi S-a înălţat cu trupul la cer, şezând de-a dreapta Tatălui. Hegel spunea despre creştinism că este religia absolută, adevărata religie. Creştinismul ortodox apare în ţara noastră începând din anul 40 d.Hr. prin predica Sfântului Apostol Andrei (ca dovadă, Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 11, când se vorbeşte şi despre sciţii din Sciţia Mynor, adică din Dobrogea, unde există şi astăzi peştera în care a dormit Sfântul Apostol Andrei).
Celelalte false religii adică, Budismul, Taoismul, Confucianismul etc. sunt numite şi ele religii datorită faptului că au la bază un cult religios, însă în fapt nu sunt adevărate, pentru că nu-L adoră pe unicul şi adevăratul Dumnezeu. Din cele trei mari religii amintite mai sus, cea adevărată este CREŞTINISMUL.
Se zice că Sfântul Ioan Gură de Aur s-a înfuriat, odată, în timpul predicii şi a început a răcni: „Rupeţi-mi nasul, ţipa el, - scoateţi-mi ochii, tăiaţi-mi urechile...“ Ascultătorii s-au îngrozit. Nu ştiau ce s-a întâmplat cu părintele lor care de obicei vorbea foarte liniştit.  „- A, v-aţi îngrozit de sfâşierea trupului meu, îşi schimbase tonul şi faţa Sfântul Părinte - dar nu vă îngroziţi când sfâşiaţi Trupul lui Hristos prin erezii şi culte religioase?“. Ar trebui să ne îngrozească sfâşierea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru care Iisus Hristos şi-a vărsat scumpul Său sânge.


După cum bine se vede din imaginea de mai sus, Ortodoxia a mers drept, adică cu respectarea strictă a dogmelor formulate de Sfinţii Părinţi în cele şapte sinoade ecumenice.
Dar, în 16.07.1054 catolicii se rup de ortodocşi luând-o la dreapta (adică introduc dogme noi, fără consensul întregii Biserici şi fără nici un temei biblic: Primatul Papal, Filioque, Azima şi Purgatoriul).
 În 1517 din catolici, prin reforma iniţiată de Luther se rup protestanţii care, renunţă la ierarhia bisericească (episcopi, preoţi, diaconi), la venerarea Maicii Domnului, la Cruce, la Sfinţi etc., uitând faptul că Sfintele Taine se săvârşesc numai prin episcopi şi preoţi. Ori, într-o religie fără preoţie, teologia poate fi comparată cu poezia. De fapt, protestanţii nu mai recunosc decât două din cele şapte Taine ale Sfintei Biserici, respectiv Botezul şi Euharistia, dar şi acestea la ei nu sunt săvârşite de preoţi. Din aceşti protestanţi rupţi din har, după cum arată şi schiţa de mai sus au apărut neoprotestanţii (noii protestanţi), adică cultele care sunt astăzi în număr de aproximativ 3.000 şi care apar şi dispar în istorie ca revărsările de ape, căci nu au continuitate apostolică. Chiar Luther dându-şi seama de greşeala pe care a   săvârşit-o, a spus pe patul de moarte: „Vai mie, că această rătăcire nu se va sfârşi în veac!“
În 1534 are loc o nouă schismă, cea anglicană, când sub influenţa lui Henric al VIII-lea Biserica Anglicană se rupe de Roma. Oare există atâţia dumnezei după numărul cultelor?
Nu scrie clar în Biblie: „UN DOMN, O CREDINŢĂ ŞI UN BOTEZ“ (Efeseni 4:5), „OARE S-A ÎMPĂRŢIT HRISTOS?“ (1Corinteni 1:13).

                                     Iubiţi credincioşi,
După ce am lămurit aceste câteva lucruri, să ne gândim la faptul că după 45 de ani de comunism (negură spirituală), este normal ca foarte mulţi oameni să-şi pună întrebarea: Oare, toate credinţele sunt adevărate? Oare Dumnezeu este şi la ortodocşi, şi la adventişti, şi la baptişti, şi la penticostali, şi la iehovişti, şi la evanghelişti, şi la nazarineni, etc.? O, NU! De o mie de ori NU, nu este la toţi, este numai la ortodocşi. Auziţi ce clar ne spune Sfântul Apostol Pavel: OARE S-A ÎMPǍRŢIT HRISTOS? (1 Corinteni 1:13). Categoric NU! Moise le-a spus evreilor: Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn (Deuteronom      6: 4). Nu s-a împărţit Dumnezeu în 3000 de părţi (după numărul cultelor religioase care există azi), şi ca dovadă Însuşi Iisus Hristos, ştiind ce se va întâmpla după înălţarea Sa la cer, S-a rugat în grădina Ghetsimani Ca toţi să fie una (Ioan 17:21). UNA înseamnă ca toţi să fie de o singură credinţă şi acest lucru ne este precizat cât se poate de clar în Noul Testament: ESTE UN DOMN, O CREDINŢǍ, UN BOTEZ (Efeseni 4:5). Există deci,  un Domn (Iisus Hristos), o credinţă (cea ortodoxă) şi un singur botez (cel pe care l-am primit prin preot în Sfânta Biserică la 40 de zile de la naştere). În Evanghelia de la Luca 17:14, Iisus Hristos le-a spus celor zece leproşi:
Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor! Nu le-a spus „arătaţi-vă pastorilor”, ci PREOŢILOR. Şi aceasta pentru că numai preotul poate săvârşi Sfintele Taine (Botez, Mirungere, Cununie, Spovedanie, Împărtăşanie, Sfântul Maslu), pe când pastorul, deşi vorbeşte despre Dumnezeu, nu le poate săvârşi pentru că nu are Harul Duhului Sfânt, el fiind numai un ADMNISTRATOR. 
Dumnezeu ne spune aşa: Cel ce pe voi (adică episcopi, preoţi, diaconi) vă ascultă, pe Mine Mă ascultă. Cel ce se leapădă de voi (adică de episcopi, preoţi, diaconi) de Mine (Iisus Hristos) se leapădă, iar ce se leapădă de Mine (de Iisus Hristos), se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine (Dumnezeu Tatăl) (Luca 10:16).
Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru Iisus Hristos, ştiind ce va urma după înălţarea Sa la Cer, ne-a spus:
VEDEŢI SǍ NU VǍ ÎNŞELE CINEVA, CǍCI MULŢI VOR VENI ÎN NUMELE MEU ZICÂND CǍ SUNT EU ŞI VOR AMǍGI PE MULŢI (Marcu 13: 5-6). 
DAR DUHUL GRǍIEŞTE LǍMURIT CǍ ÎN VREMURILE CELE DE APOI, UNII SE VOR DEPǍRTA DE LA DREAPTA CREDINŢǍ, LUÂND AMINTE LA DUHURILE CELE
ÎNŞELǍTOARE ŞI LA ÎNVǍŢǍTURILE DEMONILOR, PRIN FǍŢǍRNICIA UNOR MINCINOŞI CARE SUNT ÎNFIERAŢI ÎN CUGETUL LOR
(1 Timotei 1:2). Vina celor ce au părăsit ortodoxia şi au trecut la alte culte religioase le aparţine numai lor. Pentru rătăcirea lor îi aşteaptă focul iadului, căci Iisus Hristos ne-a avertizat: Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni ca să ducă în rătăcire, de se poate şi pe cei aleşi.  DAR VOI LUAŢI SEAMA, IATǍ DINAINTE V-AM SPUS EU VOUǍ TOATE (Marcu 13:22-23).
Despre cei ce au căzut din dreapta credinţă strămoşească (creştin ortodoxă), Dumnezeu ne spune  în Biblie: Cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură (Evrei 6:6).
Bunica mea îmi spunea cînd eram mic că, aproape de sfârşitul vecurilor, diavolul va merge la Dumnezeu şi-I va spune: Doamne, Dumnezeule, oamenii au fost  ai Tăi aproape 2000 de ani, lasă-i acum puţin şi pe mâna mea ca să vedem care sunt ai Tăi şi care sunt ai mei. Dacă citim în Biblie versetul: SIMONE, SIMONE, IATǍ SATANA V-A CERUT SǍ VǍ CEARNǍ CA PE GRÂU (Luca 22:31), vom observa că într-adevăr, astăzi parcă mai mult ca oricând se împlinesc aceste cuvinte. Slujbaşii Satanei iau astăzi masca evlaviei şi platoşa falsei smerenii, şi practică un prozelitism înveninat, umblând zi şi noapte pretutindeni prin tramvaie, autobuze, prin parcuri, prin gări, prin spitale, pe la uşile apartamentelor noastre, ducând o practică antievanghelică de învrăjbire confesională, de încălcare flagrantă a libertăţii credinţei. Acest lucru este dăunător poporului nostru, care a fost încreştinat de Sfântul Apostol Andrei în anul 40. În aceste vremuri în care credinţa ne este pusă la încercare, să ne amintim un cuvânt plin de înţelepciune din popor: Săracul se înrăieşte, iar bogatul înnebuneşte. Cum să înţelegem asta? E simplu! Săracul se înrăieşte (din cauza sărăciei) şi bogatul înnebuneşte (din cauza bogăţiei). Şi atunci, amândoi se  îndepărtează de Dumnezeu: săracul pentru că este prea sărac şi bogatul pentru că este prea bogat. De aceea să ne rugăm aşa: Doamne, nu-mi da nici atât de mult, dar nici atât de puţin
încât să uit de Tine! Să nu uităm că, dacă vrem să ne mântuim,  nu trebuie să întindem mâna ca Iuda, primind bani, cadouri, cărţi religioase de la alte culte religioase, ci trebuie să ne ducem crucea până pe Golgota căci Cel care va răbda până la sfârşit acela se va mântui (Matei 10:33).
Iubiţi credincioşi,
Nu vă părăsiţi credinţa strămoşească, ortodoxia, nu vă vindeţi sufletele Satanei! Oare, nu ştiţi că avem trei minuni mari ale zilelor noastre care dovedesc că ortodoxia este CALEA cea adevărată? Aceste minuni, pe care nu le are nici o altă credinţă sunt:
1. Lumina Sfântă de la Ierusalim; 

 2. Moaştele Sfinte (ţara noastră este presărată cu trupuri de Sfinţi care n-au putrezit);

3. Apa Sfinţită (Aghiasma de la Bobotează care nu se strică niciodată, şi care ne dovedeşte clar că Dumnezeu lucrează prin absolut toţi preoţii ortodocşi). 
Nu uitaţi că cel mai important lucru din viaţa noastră este să fim spovediţi şi împărtăşiţi CEL PUŢIN în cele patru posturi mari ale anului (Sfintele Paşti, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfânta Maria şi Crăciun), să nu lipsim duminica de la Sfânta Liturghie, să ţinem post CEL PUŢIN miercurea şi vinerea, să ne rugăm cât mai mult... Aşadar, ne-am născut creştini ortodocşi, ca toţi moşii şi strămoşii noştri, şi trebuie să murim tot ortodocşi după cum SOARELE RǍSARE ROŞU ŞI APUNE TOT ROŞU.

DUMNEZEULUI NOSTRU, SLAVǍ,
ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!

Trimiteți un comentariu

Etichete

"Fiţi înţelepţi ca şerpii... " (1) “Hristos a inviat (1) 1 MARTIE (1) 10 MINUNI ALE LUMII...DESPRE CARE NU STIAI (1) 10 sfaturi pentru barbati (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 42 DE SFATURI PENTRU 100 DE ANI (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESC (1) ACATIST DE POCĂINŢĂ (folositor pentru pruncii avortaţi) (1) ACATISTE (6) Adormirea Maicii Domnului (1) AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI-LITURGICE (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (2) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (7) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (27) AICI GASESTI VIETILE SFINTILOR (1) AICI UN PROGRAM ORTODOX-24 ORE ORTODOXE (1) ALFABETUL... CREŞTINULUI ORTODOX (1) APA SFINTITA (5) Arsenie Boca (1) Articole Apopei Roxana (2) AU NEVOIE DE AJUTOR (9) Biblia - Cartea vieţii (1) Biblia cea adevărată (3) Biciul lui Dumnezeu (1) Binecuvantare (2) Binecuvântarea părintilor asupra copiilor (1) BISERICI (27) BISERICI TIMISOARA (10) BOBOTEAZA (2) Buna Vestire (2) C a s a s u f l e t u l u i (1) CANONUL ŞI PRAVILA (2) Care sunt şi ce semnificaţie au veşmintele preotilor (1) Cartea cu cele douăsprezece vineri... (1) CĂRTI (1) Căsătoria creştinelor ortodoxe cu musulmani - Capcană periculoasă (1) Când trebuie să mergem la Sfânta Biserică? (2) Ce se intampla cu oamenii care mor nespovediti ? (1) cea mai grea poruncă? (1) CELE 10 PORUNCI (1) CELE SAPTE PĂCATE DE MOARTE (1) Cele trei cete diavolesti (1) CICLUL MENSTRUAL ȘI SLUJBELE BISERICEȘTI (1) CITATE DE INTELEPCIUNE (1) CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE (6) Completare la cateheza „O mamă creştin ortodoxă“ (1) Completare la cateheza despre Lumânare (1) COMPORTAREA IN BISERICA (1) Copii si Capcanele iadului (1) CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ (1) CRUCEA – semnul iubirii Lui Hristos pentru oameni (1) CUGETARI SI CITATE ORTODOXE (1) Cum inseala diavolul pe om (2) Cum ne imbracam cand mergem la biserica... (1) CUM SA NE RUGAM (29) CUM SE FACE UN POMELNIC (2) Cum se vede Dumnezeu (1) Cum trebuie sa ne închinăm în biserică (1) CUVANT CATRE CRESTINII ORTODOCSI DESPRE SFANTA TRADITIE (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SLAVA DEŞARTĂ (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE DESPRE SFANTUL MASLU (1) CUVÂNT CǍTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE P Ă C A T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE E G O I S M (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE VALENTINE’S DAY (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi – Spovedania unui monah din Muntele Athos (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE C U L T U L A D V E N T I S T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE CULTUL BAPTIST (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Diferenţele dintre ortodocşi şi catolici (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE POMENILE SI RUGĂ CIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S F Â N T A B I S E R I C Ă O R T O D O X Ă (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE (2) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre ZICERI şi contra ZICERI (1) De ce avem pagube în gospodărie? (1) De ce credinţa ortodoxă este cea adevărată ? (1) DESPRE NECAZURI ŞI SUFERINŢĂ (1) DESPRE CREAŢIONISM ŞI EVOLUŢIONISM (1) DESPRE V E Ş N I C I E (1) Despre cinstirea sfintelor moaște (1) DESPRE P ĂC A T U L B E Ț I E I (1) DESPRE P R O S T I T U Ţ I E (1) Despre prietenie (1) Despre Rugaciunea - Tatal nostru (1) DESPRE A C U P U N C T U R A (1) DESPRE ACTELE CU CIP (1) DESPRE ARTA SI RELIGIE (2) DESPRE ASCULTARE (1) DESPRE ATEISM (2) DESPRE AVORT (6) DESPRE BETIE (1) Despre blândete (1) Despre Blesteme (2) DESPRE BOALA (3) DESPRE BOALĂ SI SUFERINTĂ (2) Despre bunătate (1) DESPRE C R E D I N Ţ Ă (1) DESPRE CAPCANELE PE CARE NI LE INTINDE TELEVIZORUL (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) Despre credinta (1) DESPRE CRUCE CANDELE..ICOANE (32) Despre Denii (1) DESPRE DESFRANARE (1) DESPRE DISCOTECĂ (1) Despre droguri (1) Despre Duhul Sfant (1) DESPRE EGOISM (1) DESPRE EUTANASIE (1) Despre Evolutionism (1) DESPRE FEMEIA CRESTINA (1) DESPRE FERICIRE (3) Despre fumat (1) DESPRE GANDURI SI INFRUNTAREA LOR (2) Despre Halloween (3) Despre horoscop . (1) DESPRE INCINERARE (2) DESPRE INGERUL PAZITOR (1) DESPRE INVIDIE SI URA (1) Despre Ispită (2) DESPRE IUBIRE (2) Despre iubirea de aproapele (1) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (7) DESPRE LACRIMI (1) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (6) Despre mama creştin-ortodoxă (1) DESPRE MANDRIE (2) DESPRE MANIE (3) DESPRE MANTUIRE (3) Despre masturbare (1) DESPRE METANII (4) DESPRE MINCIUNA (1) DESPRE MOARTE (6) Despre O.Z.N.-uri (2) DESPRE OMUL FRUMOS..DAN PURIC (1) DESPRE P O C Ă I N Ţ Ă (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE PARASTASE (1) DESPRE PATIMILE OMULUI (3) Despre păcat (3) DESPRE PLANSURI (1) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POCĂINTĂ .PREOT IOAN (2) DESPRE POCĂINŢĂ ŞI SPOVEDANIE (2) DESPRE POMENILE SI RUGĂCIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) DESPRE POST (19) DESPRE PREOTUL DUHOVNIC (1) Despre Psaltire (1) Despre puterea Sfintei Cruci (2) Despre Răbdare (1) Despre rugăciune (11) DESPRE SARINDARE (2) DESPRE SECTARI (1) DESPRE SFANTA LITURGHIE (3) DESPRE SFANTA TREIME (1) Despre Sfânta Împărtășanie (2) DESPRE SFINTENIE SI FARMECE (5) DESPRE SFINTI (34) DESPRE SLAVA DESARTA (3) Despre smerenie (4) DESPRE SUFLET (4) DESPRE TAINA MIRUNGERII (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TAMAIE (4) DESPRE VALENTINE’S DAY (2) Despre Vâsc (1) DESPRE VEDENII SI DIAVOLI (25) Despre Virtute (3) Despre vise (1) DESPRE VRAJI (4) DESPRE YOGA ŞI REÎNCARNARE (2) Destăinuirea unei doctoriţe (1) DIN INVATATURILE PARINTELUI IACOB IONESCU (1) DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN (60) DIVERSE (4) Dovada de la IERUSALIM pe care CRESTINISMUL o astepta de 2000 de ani! (1) DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE (19) DUCEŢI-VĂ ŞI VĂ ARĂTAŢI PREOŢILOR (Luca 17: 14) (1) Duminica dinaintea inaltarii sfintei cruci (1) Duminica Samaricencei (1) Dumnezeu nu ne vindecă întotdeauna trupul? (1) DUMNEZEU ŞI OMUL (1) Eu nu ştiu Doamne (1) FALSII STAPANI (1) FAMILIA (1) FEMEIA CANANEIANCA (1) FERICIRILE (9) FLORIILE (4) FLORILE LA ICOANE (2) GANDURI PENTRU ZILELE CE VIN (1) Grija fata de suflet(Sfantul Ioan Gura de Aur) (3) HRANA PENTRU SUFLET (1) ICOANE FACATOARE DE MINUNI (3) ICOANE SI INGERASI (1) Ieromonahul Savatie Baştovoi (1) Iertarea aproapelui (1) INĂLTAREA SFINTEI CRUCI (2) INCINERARE SAU INHUMARE (1) INTERVIURI (2) INTERZIS...FEMEILOR ! (1) INVATATURA ORTODOXA (2) INVATATURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXA - Ce sunt îngerii? (1) INVATATURI CRESTINE (133) INVATATURI CRESTINE SPUSE DE SFINTII PARINTI (1) INVĂTĂTURA DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTĂ ORTODOXĂ - CE ESTE SFÂNTA SCRIPTURĂ (1) ISTORIOARE DUHOVNICESTI (2) Iubim câinele şi uităm pe Dumnezeu??? (1) Izvorul Tămăduirii (2) ÎN FIECARE DUMINICĂ SĂ MERGEM LA SFÂNTA BISERICĂ (2) Îndemnurile Maicii Pelagheia din Reazan (1) ÎNFRICOȘĂTORUL CEAS AL MORȚII ȘI VIAȚA DUPĂ MOARTE (1) Întrebări şi răspunsuri din credinţa creştin ortodoxă şi din Noul Testament (1) ÎNVĂTĂTURI CORECTE ŞI ÎNVĂŢĂTURI GREŞITE DESPRE SĂRBĂTORI (1) Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă (1) Învăţătură despre icoana Sfintei Treimi (1) Învăţături ortodoxe şi greșeli sau superstiții băbești despre naştere şi Taina Sfântului Botez (1) Învăţături patristice (2) La ce foloseşte rugăciunea neîncetată? (1) LITURGHIA CATEHUMENILOR (1) Maica Gavrilia Papaiannis (1) MANASTIRI (16) Maxime si cugetari crestine (1) Mândria spirituală (1) MESAJE DIN APOCALIPSA (2) Miercurea Patimilor (2) MILĂ SI MILOSTENIE (2) MILOSTENIE (7) MINUNEA DE LA SFANTUL MORMANT (2) Minunea Taborică (1) MINUNI (17) MINUNI CU IISUS HRISTOS (2) MINUNI DIN ZILELE NOASTRE (5) MIR DE NARD AUTENTIC IN ROMANIA (1) Motive şi simboluri: Ciocanul (1) MUZICA ORTODOXA (1) Nașterea Domnului (Crăciunul) (4) NEINTELEGERILE VIETII...DRUMUL SPRE SINUCIDERE (1) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) OAMENI CU CARE NE MANDRIM (1) OBICEIURI DE SFINTELE PASTE (9) Oile şi caprele (1) ORTODOX (1) PACAT SAU NU? (4) PARACLISUL MAICII DOMNULUI (1) PARASTASELE SI FOLOSUL LOR (1) PARINTELE ARHIMANDRIT JUSTIN PARVU (1) PARINTELE IOSIF TRIPA (1) PARINTELE IUSTIN PARVU (2) Parintele Proclu (1) PAROHIA VIILE TIMISOARA (1) PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC ŞI PROCLU NICĂU DESPRE JUDECAREA PREOŢILOR (1) Părintele Calistrat (1) păzitorul vieţii (1) Pedeapsa (1) Pelerinaj Israel 2017 (2) Pentru cei ce nu pot avea copii (1) Pentru scaparea de demoni (1) Peştera celor veşnic osândiţi (1) PILDA (2) PILDE (310) PILDE CRESTINE (36) Pilde pentru suflet (13) POEZII (88) Poezii - preot Ioan (11) POEZII CU CAMELIA CRISTEA (2) Poezii cu Eliana Popa (13) POEZII CU MOS CRACIUN (2) Poezii cu Preot Ion Predescu (1) Poezii Daniela (1) Poezii de Ciabrun Marusia (1) Poezii de COSTEL URSU (2) Poezii de Daniela Florentina Luncan (1) Poezii de Horatiu Stoica (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (31) Poezii de Sf. Ioan Iacob Hozevitul (2) Poezii Horatiu Stoica (1) Poezii pentru Dumnezeu (6) POGORAREA SFANTULUI DUH (1) Poiezii de Traian Dorz (1) POIEZIOARE (1) Pomelnicul - cum trebuie scris şi care e rostul său (1) POMENI SI SARINDARE (2) Pomenirea celor 40 000 de mucenici (1) Pomenirea celor adormiti (1) POMENIREA MORTILOR (2) Povara Crucii (1) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTITE DE SFINTI (10) PREOT GEORGE ISTODOR (9) Preot Ilarion Argatu (1) PREOT IOAN (15) PREOTUL DUHOVNIC (2) PREVIZIUNI ALE SFINTILOR (5) PROFETII (1) Prohodul Adormirii Maicii Domnului (2) PROOROCUL MOISE (1) PSALMI. (2) Psalmul 69 (1) PSIHOLOGIE CRESTINA (1) PUTEREA SFINTEI CRUCI (2) PUTEREA CUVANTULUI (1) PUTEREA RUGACIUNII (22) Răspuns înţelept (1) RUGA LA CEAS DE SEARA : (1) RUGACIUNE pe Muntele Maslinilor LA LOCUL INALTARII DOMNULUI (1) Rugaciune pentru dobandirea de prunci (1) Rugaciune pentru izbavire de boala (1) Rugaciune pentru pogorarea Sfantului Duh (2) RUGACIUNEA DE MULTUMIRE (2) RUGACIUNEA LUMANARILOR APRINSE. (1) Rugaciunea Parintelui Arsenie Boca (1) RUGACIUNI (87) RUGACIUNI LA INTRAREA IN BISERICA (1) Rugăciune (13) RUGĂCIUNE LA PSALM (1) Rugăciune pentru bolnavi (1) Rugăciune pentru toti binefăcători si miluitori mei (1) Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama (1) Rugăciunea către Sfântul înger (1) Rugăciunea minții (1) RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON (1) Rugăciuni către domnul nostru Iisus Hristos (3) Rusaliile (3) SAITURI IMPORTANTE (1) Sãptãmâna Patimilor (1) SARBATORI (23) SATANISMUL ÎN MUZICA ROCK (1) Să nu-i mai judecăm pe preoţi!!! (2) Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate (1) Săptămâna Patimilor (1) Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) (2) Sclavia modernă (1) SCURTE REGULI PENTRU O VIAŢĂ CUCERNICĂ LA UN CREŞTIN ORTODOX (1) Secta Desancăi Nicolai din Arad (1) SF DIMITRIE (1) sfa (1) Sfantul Antim Ivireanu (1) SFANTUL MASLU (4) Sfantul Teodor (1) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFATURI CATRE CRESTINII ORTODOCSI (7) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (27) SFATURI DESPRE IERTARE (3) SFATURI DUHOVNICESTI (97) Sfaturi duhovniceşti (12) SFATURI ORTODOXE (2) SFATURI PENTRU PARINTI (1) SFATURILE LUI VALERIU POPA (1) Sfânta Treime (1) Sfântul Gheorghe (1) Sfinte sărbători (1) Sfintele Paste. (1) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (1) Sfintirea uleiului (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA. (1) SMERENIA (1) Smerenia ş i semnele smereniei (1) SPUSE DE PARINTELE STANILOAIE (1) SPUSE DE SFINTII PARINTI (69) Statornicia în credinţă (1) STATUS DESPRE VIATA (1) Sufletul copilului : sincer şi curat....! (1) SUPERSTITII (3) TAINA NUNTII (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (5) Toaca si clopotul (1) TRADITII (1) TROITA comoară a culturii arhaice româneşti (1) Un preot la "Filmul blestemat" 20 mai 2006 (1) Urare de Anul Nou (2) URCUŞUL DUHOVNICESC .Arhimandritul Teofil Paraian (1) Versuri de Horațiu Stoica (3) VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ (1) VIATA DUPA MOARTE (7) VINDECARI HARICE BOALA SI MOARTEA (2) Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul (1) ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (1)

c3

cod

Postări populare

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.