INVĂTĂTURA DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

41. Ce înseamnă «Apostol»?
Cuvântul «Apostol» înseamnă «trimis». El priveşte în primul
rând pe cei doisprezece Apostoli, care au fost trimişi la propovăduire
de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. Acestia sunt: Petru, Andrei,
Iacob, Ioan, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob al lui Alfeu, Filip,
Iuda fratele lui Iacob, Simon Zilotul şi Iuda Iscarioteanul (Faptele
Apostolilor 1:13). Acesta din urmă, după trădarea şi moartea
Mântuitorului a fost înlocuit cu Matia (Fapte 1:16, 19; I, 23-26).
«Apostol», în înţelesul plin al cuvântului este şi Sfântul Pavel, chemat
în chip minunat pe drumul Damascului. «Apostoli» sunt şi cei
şaptezeci, a căror misiune e descrisă pe larg la Sf. Evanghelist Luca
(10:1-24), apoi cei trecuţi de Sfântul Apostol Pavel în lista celor
învredniciţi de darurile duhovniceşti (1 Corinteni 12:28), cei notaţi în
Scrierile Părinţilor Apostolici şi, în înţeles mai mai larg, mulţi din cei
care, mai târziu, au contribuit la creştinarea popoarelor păgâne.
42. Avem dovezi din Sfânta Scriptură despre insuflarea
dumnezeiască a cărţilor Vechiului şi Noului Testament?
Avem dovezi limpezi despre insuflarea dumnezeiască a Sfintei
Scripturi. (Vezi: Despre V. T. Ieşirea 4:12; II Împăraţi 23:2; Isaia 6:
1-8, 8:1 ; Avacum 2:2 şi altele). Iisus Hristos numeşte Vechiul
Testament cuvântul lui Dumnezeu (Marcu 7:13). El e descoperirea
neamurilor (Luca 2:32; Evrei 1:1-2). El descoperă pe Dumnezeu.
(Matei 11:27; Ioan 17:6-8; I Ioan 5:20). Evanghelia e revelaţia lui
Dumnezeu (1 Corinteni 2:9-10, 11:25; 15:3 ; Galateni 1:11-12;
Efeseni 1:17).
Astfe l, Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că «Toată Scriptura
este de Dumnezeu insuflată şi de folos spre învăţătură, spre
mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea spre dreptate»
(2 Timotei 3:16). Sfântul Apostol Petru ne arată, la rându-i, ca «nu
prin voia oamenilor s-a făcut cândva proorocie, ci purtându-se de
Duhul Sfânt au grăit oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu» (2 Petru
1:21). Insuflarea dă Sfintei Scripturi autoritate dumnezeiască. Este
ceea ce întăreşte Mântuitorul când zice despre Legea Vechiului
Testament: «Amin zic vouă: până ce va trece cerul şi pământul, o
iotă sau o cirtă nu vă trece din Lege, până ce vor fi toate» (Matei
5:18). Cărţile Noului Testament s-au bucurat de darul Duhului Sfânt
25
pe care l-au primit autorii lor, adică Sfinţii Apostoli şi Ucenicii lor. În
clipa arătării către Apostoli, după înviere, Mântuitorul le spune:
«Luaţi Duh Sfânt» (Ioan 20:22), iar în momentul despărţirii de
aceiaşi Apostoli, El le porunceşte: «Mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh» (Matei 28:19); «Ca nu voi sunteţi cei ce grăiţi, ci
Duhul Tatălui vostru este carele grăieşte întru voi» (Matei 10:20);
«Mângăietorul, Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl întru
numele Meu, acela va va învăţa pe voi toate şi va aduce aminte
toate cele ce am grăit» (Ioan 14:26).
43. Avem şi alte dovezi despre însuflarea Sfintei Scripturi?
Avem dovezile păstrate de Sfânta Tradiţie. În adevăr, mulţi
Părinţi şi Scriitori bisericeşti dau mărturie despre insuflarea Sfintei
Scripturi. Astfel, Sfântul Irineu spune că Scriptura e desăvârşită
fiindcă e insuflată de Cuvântul şi de Duhul lui Dumnezeu, Gura
Domnului, Duhului Sfânt, a rostit cuprinsul Sfintei Scripturi, declară
şi Clement Alexandrinul.
44. Ce este însuflarea dumnezeiască?
Insuflarea dumnezeiască este lucrarea lui Dumnezeu care pune
în mişcare priceperea şi voinţa scriitorului, după măsura şi puterea de
întelegere a omului, prin care se face însuflarea, Atenagora spune ca
Duhul Sfânt se serveşte de Gura Proorocilor ca de un organ, aşa cum
flautistul suflă într-un flaut. Sfântul Ipolit lamureşte că Proorocii
vorbeau numai puşi în mişcare de Cuvântul (Logosul), care se unea cu
ei şi care, asemenea obiectului cu care se atinge chitara, îi făcea să
vestească lucrurile voite de Dumnezeu. Insuflarea ne-o arătă limpede
Sfântul Teofil al Antiohiei, în lămurirea pe care o dă în această
privinţă: «Profeţii care istorisesc facerea lumii n-au fost de faţă
atunci, dar era de fata intelepciunea lui Dumnezeu, cea care era in
El si Cuvantul cel Sfânt al Său, care e veşnic, ca El». Acest Cuvânt
fiind Duhul lui Dumnezeu, începutul, înţelepciunea şi Puterea Celui
Prea înalt, a coborât asupra Profeţilor şi, prin ei, a vorbit despre
facerea lumii şi despre toate celelalte. Cuvântul lui Dumnezeu s-a
folosit de Moise ca de un organ. În marea Sa înţelepciune, Dumnezeu
vorbeşte prin oameni, asemenea oamenilor, spre a se face înţeles.
26
45. Sfânta Scriptură se poate înţelege uşor?
Nu. Sfânta Scriptură se înţelege greu, întâi din pricina vechimii,
a mulţimii scriitorilor şi a deosebirii de timp şi de cuprins a cărţilor ei,
apoi din pricina felului mai presus de fire al Descoperirii ei. De altfel,
ea însăşi mărturiseşte că tălcuirea ei nu e lucru uşor. La întrebarea pe
care Filip o pune famenului etiopian, care citea din proorocia lui Isaia,
dacă înţelege ce citeşte, cel întrebat răspunde: «Cum voi putea, de nu
mă va povăţui cineva?» (Faptele Apostolilor 8:31), Sfântul Apostol
Petru scrie astfel despre Epistolele Sfântului Apostol Pavel: «În ele
sunt unele lucruri anevoie de înţeles, pe care cei neînvăţaţi şi
neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor
pierzare» (2 Petru 3:16). Cele 176 de versete ale Psalmului 118, sunt
nu numai o laudă sinceră a Legii Domnului, ci şi o rugăciune
neîntreruptă, pentru dobândirea adevăratei ei înţelegeri.
Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti au arătat, în repetate rânduri
greutăţile întâmpinate pentru înţelegerea Sfintei Scripturi. Origen
spune că înţelesul Scripturii nu se descoperă de la început cititorilor,
mai ales celor necunoscători în lucrurile dumnezeeşti, sau care sunt
necredincioşi ori nevrednici. Nu e de mirare, zice el, fiindcă înţelesul
Scripturii e un lucru supraomenesc. Puţinătatea înţelegerii noastre nu
poate pătrunde strălucirea dogmelor. Aceasta e una din cauzele
principale ale căderii în erezie. Fericitul Augustin ne recomandă ca
părţile neînţelese din Scriptură să le apropiem de altele, care sunt
limpezi, spre a le pătrunde unele prin altele. Sfântul Ioan Damaschin
ne îndeamnă ca: «dacă citim odată, de două ori, şi nu înţelegem ce
citim, să nu ne trandavim, ci să stăruim, să medităm, sa întrebăm.
Căci spune Scriptura: «întreabă pe tatăl tău şi-ţi va vesti şi pe
bătrânii tăi şi-ţi vor spune» (Deuteronom 32:7). Cunoştinţa nu este
a tuturor».
46. Cum trebuie talmăcită sau înţeleasă Sfânta Scriptură?
Sfânta Scriptură cuprinde trei înţelesuri:
1. înţelesul după literă, obştesc, sau istoric:
2. înţelesul mai înaintat sau sufletesc;
3. înţelesul duhovnicesc.
Origen, care e izvoditorul acestor trei trepte ale tălmăcirii
Sfintei Scripturi, susţine ca înţelesul cărţilor însuflate se împarte după,
27
cele trei feluri de credincioşi aflători în Biserică; cei simpli, cei
înaintaţi şi cei desăvârşiţi. Cei simpli să-şi întărească (sufletul) ca din
trupul Scripturii (numim acest înţeles după litera, obştesc şi istoric);
dacă însă unii au început să înainteze ceva şi pot să privească un lucru
mai pe larg, să-şi întărească (sufletul) ca din sufletul Scripturii; iar cei
care sunt desăvârşiţi şi asemenea celora despre care Apostolul zice:
«Însă noi grăim înţelepciunea întru cei desăvârşiţi; iar nu
înţelepciunea veacutui acestuia, nici a domnilor veacului acestuia
care sunt pieritori, ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu întru
taină, cea ascunsă, pe care a rânduit-o Dumnezeu mai înainte de
veci spre slava noastră (1 Corinteni 2:6-7), aceea sa se întărească
din însăşi legea duhovnicească, care cuprinde umbra bunurilor
viitoare». Acelaşi Origen declară că înţelesul duhovnicesc este cel
mai înalt şi trebuie pus înaintea celui material sau istoric. Tălcuirea
dreapta a Sfintei Scripturi e însă aceea, care ţine seamă de toate cele
trei înţelesuri, şi le foloseşte potrivit cu ideile, perssoanele şi faptele
biblice cum au făcut cei mai mulţi din Sfinţii Părinţi. Sfântul Ioan
Gură de Aur zice: «Să nu citiţi literile în chip simplu, ci să cercetaţi
ideile. Dacă cineva se Opreşte numai asupra cuvintelor şi nu
cercetează nimic mai mult decât cele scrise, multe greşeli va
săvârşi».
47. Ce se cere pentru tălcuirea dreaptă a Sfintei Scripturi?
Tălcuirea dreaptă a Sfintei Scripturi cere:
1. O viata curată şi bogată în virtuţi;
2. Cunoaşterea voii dumnezeeşti prin studiu îndelungat şi smerit
al Descoperirii dumnezeieşti;
3. Cunoaşterea învăţăturii Bisericii şi a Sfintei Tradiţii.
În privinţa curăţiei vieţii, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune:
«Cunoştinţă întocmai a cuvintelor Duhului se descoperă numai
celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care printr-o
îndelungată cultivare a virtuţilor, curăţindu-şi mintea de
funinginea patimilor, primesc cunostinţa celor dumnezeeşti, care
se întipăreşte şi se aşează în ei, de la prima atingere, asemenea
unei fete într-o oglindă curată şi stravezie».
Viaţa potrivită Duhului duce la cunoaşterea voiei dumnezeieşti
arătată în Sfânta Scriptură. Duhul din noi recunoaşte Duhul din Sf.
28
Scriptură, cum observă Mâtuitorul însuşi: «De va voi cineva să facă
voia lui (Dumnezeu), va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă
de la Dumnezeu, sau dacă de la mine grăiesc» (Ioan 7:17).
Se cuvine să citim Sfânta Scriptură cu smerenie, ca pe Cuvântul
lui Dumnezeu, cerându-I mai înainte ajutorul ca s-o înţelegem şi
având dorinţa caldă de a ne lumina fiinţa prin cuprinsul ei. Atunci
când, din pricina puţinătăţii înţelegerii noastre, nu pricepem anumite
învăţături din ea, să rugăm pe preot să ne tălmăcească acele învăţături.
Cunoaşterea adâncă a învăţăturii Bisericii şi a Tradiţiei
îmbogăţeşte duhul tălcuirii celei adevărate. O învăţătură (temeinică)
ajută mult la înţelegerea dreaptă a Sfintei Scripturi. Lipsa de temeinică
şi adâncă înţelegere a Bibliei precum şi lipsa de strânsă legătura cu
Sfânta Tradiţie, duce la eresuri şi rătăciri, aspru mustrate de însuşi
Mântuitorul, când zice: «Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu» (Matei 22:2).
Trimiteți un comentariu

Etichete

"Fiţi înţelepţi ca şerpii... " (1) “Hristos a inviat (1) 1 MARTIE (1) 10 MINUNI ALE LUMII...DESPRE CARE NU STIAI (1) 10 sfaturi pentru barbati (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 42 DE SFATURI PENTRU 100 DE ANI (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESC (1) ACATIST DE POCĂINŢĂ (folositor pentru pruncii avortaţi) (1) ACATISTE (6) Adormirea Maicii Domnului (1) AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI-LITURGICE (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (2) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (7) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (27) AICI GASESTI VIETILE SFINTILOR (1) AICI UN PROGRAM ORTODOX-24 ORE ORTODOXE (1) ALFABETUL... CREŞTINULUI ORTODOX (1) APA SFINTITA (5) Arsenie Boca (1) Articole Apopei Roxana (2) AU NEVOIE DE AJUTOR (9) Biblia - Cartea vieţii (1) Biblia cea adevărată (3) Biciul lui Dumnezeu (1) Binecuvantare (2) Binecuvântarea părintilor asupra copiilor (1) BISERICI (27) BISERICI TIMISOARA (10) BOBOTEAZA (2) Buna Vestire (2) C a s a s u f l e t u l u i (1) CANONUL ŞI PRAVILA (2) Care sunt şi ce semnificaţie au veşmintele preotilor (1) Cartea cu cele douăsprezece vineri... (1) CĂRTI (1) Căsătoria creştinelor ortodoxe cu musulmani - Capcană periculoasă (1) Când trebuie să mergem la Sfânta Biserică? (2) Ce se intampla cu oamenii care mor nespovediti ? (1) cea mai grea poruncă? (1) CELE 10 PORUNCI (1) CELE SAPTE PĂCATE DE MOARTE (1) Cele trei cete diavolesti (1) CICLUL MENSTRUAL ȘI SLUJBELE BISERICEȘTI (1) CITATE DE INTELEPCIUNE (1) CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE (6) Completare la cateheza „O mamă creştin ortodoxă“ (1) Completare la cateheza despre Lumânare (1) COMPORTAREA IN BISERICA (1) Copii si Capcanele iadului (1) CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ (1) CRUCEA – semnul iubirii Lui Hristos pentru oameni (1) CUGETARI SI CITATE ORTODOXE (1) Cum inseala diavolul pe om (2) Cum ne imbracam cand mergem la biserica... (1) CUM SA NE RUGAM (29) CUM SE FACE UN POMELNIC (2) Cum se vede Dumnezeu (1) Cum trebuie sa ne închinăm în biserică (1) CUVANT CATRE CRESTINII ORTODOCSI DESPRE SFANTA TRADITIE (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SLAVA DEŞARTĂ (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE DESPRE SFANTUL MASLU (1) CUVÂNT CǍTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE P Ă C A T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE E G O I S M (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE VALENTINE’S DAY (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi – Spovedania unui monah din Muntele Athos (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE C U L T U L A D V E N T I S T (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE CULTUL BAPTIST (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Diferenţele dintre ortodocşi şi catolici (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE POMENILE SI RUGĂ CIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S F Â N T A B I S E R I C Ă O R T O D O X Ă (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE (2) Cuvânt către creştinii ortodocşi despre ZICERI şi contra ZICERI (1) De ce avem pagube în gospodărie? (1) De ce credinţa ortodoxă este cea adevărată ? (1) DESPRE NECAZURI ŞI SUFERINŢĂ (1) DESPRE CREAŢIONISM ŞI EVOLUŢIONISM (1) DESPRE V E Ş N I C I E (1) Despre cinstirea sfintelor moaște (1) DESPRE P ĂC A T U L B E Ț I E I (1) DESPRE P R O S T I T U Ţ I E (1) Despre prietenie (1) Despre Rugaciunea - Tatal nostru (1) DESPRE A C U P U N C T U R A (1) DESPRE ACTELE CU CIP (1) DESPRE ARTA SI RELIGIE (2) DESPRE ASCULTARE (1) DESPRE ATEISM (2) DESPRE AVORT (6) DESPRE BETIE (1) Despre blândete (1) Despre Blesteme (2) DESPRE BOALA (3) DESPRE BOALĂ SI SUFERINTĂ (2) Despre bunătate (1) DESPRE C R E D I N Ţ Ă (1) DESPRE CAPCANELE PE CARE NI LE INTINDE TELEVIZORUL (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) Despre credinta (1) DESPRE CRUCE CANDELE..ICOANE (32) Despre Denii (1) DESPRE DESFRANARE (1) DESPRE DISCOTECĂ (1) Despre droguri (1) Despre Duhul Sfant (1) DESPRE EGOISM (1) DESPRE EUTANASIE (1) Despre Evolutionism (1) DESPRE FEMEIA CRESTINA (1) DESPRE FERICIRE (3) Despre fumat (1) DESPRE GANDURI SI INFRUNTAREA LOR (2) Despre Halloween (3) Despre horoscop . (1) DESPRE INCINERARE (2) DESPRE INGERUL PAZITOR (1) DESPRE INVIDIE SI URA (1) Despre Ispită (2) DESPRE IUBIRE (2) Despre iubirea de aproapele (1) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (7) DESPRE LACRIMI (1) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (6) Despre mama creştin-ortodoxă (1) DESPRE MANDRIE (2) DESPRE MANIE (3) DESPRE MANTUIRE (3) Despre masturbare (1) DESPRE METANII (4) DESPRE MINCIUNA (1) DESPRE MOARTE (6) Despre O.Z.N.-uri (2) DESPRE OMUL FRUMOS..DAN PURIC (1) DESPRE P O C Ă I N Ţ Ă (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE PARASTASE (1) DESPRE PATIMILE OMULUI (3) Despre păcat (3) DESPRE PLANSURI (1) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POCĂINTĂ .PREOT IOAN (2) DESPRE POCĂINŢĂ ŞI SPOVEDANIE (2) DESPRE POMENILE SI RUGĂCIUNILE PENTRU CEI ADORMIŢI (1) DESPRE POST (19) DESPRE PREOTUL DUHOVNIC (1) Despre Psaltire (1) Despre puterea Sfintei Cruci (2) Despre Răbdare (1) Despre rugăciune (11) DESPRE SARINDARE (2) DESPRE SECTARI (1) DESPRE SFANTA LITURGHIE (3) DESPRE SFANTA TREIME (1) Despre Sfânta Împărtășanie (2) DESPRE SFINTENIE SI FARMECE (5) DESPRE SFINTI (34) DESPRE SLAVA DESARTA (3) Despre smerenie (4) DESPRE SUFLET (4) DESPRE TAINA MIRUNGERII (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TAMAIE (4) DESPRE VALENTINE’S DAY (2) Despre Vâsc (1) DESPRE VEDENII SI DIAVOLI (25) Despre Virtute (3) Despre vise (1) DESPRE VRAJI (4) DESPRE YOGA ŞI REÎNCARNARE (2) Destăinuirea unei doctoriţe (1) DIN INVATATURILE PARINTELUI IACOB IONESCU (1) DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN (60) DIVERSE (4) Dovada de la IERUSALIM pe care CRESTINISMUL o astepta de 2000 de ani! (1) DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE (19) DUCEŢI-VĂ ŞI VĂ ARĂTAŢI PREOŢILOR (Luca 17: 14) (1) Duminica dinaintea inaltarii sfintei cruci (1) Duminica Samaricencei (1) Dumnezeu nu ne vindecă întotdeauna trupul? (1) DUMNEZEU ŞI OMUL (1) Eu nu ştiu Doamne (1) FALSII STAPANI (1) FAMILIA (1) FEMEIA CANANEIANCA (1) FERICIRILE (9) FLORIILE (4) FLORILE LA ICOANE (2) GANDURI PENTRU ZILELE CE VIN (1) Grija fata de suflet(Sfantul Ioan Gura de Aur) (3) HRANA PENTRU SUFLET (1) ICOANE FACATOARE DE MINUNI (3) ICOANE SI INGERASI (1) Ieromonahul Savatie Baştovoi (1) Iertarea aproapelui (1) INĂLTAREA SFINTEI CRUCI (2) INCINERARE SAU INHUMARE (1) INTERVIURI (2) INTERZIS...FEMEILOR ! (1) INVATATURA ORTODOXA (2) INVATATURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXA - Ce sunt îngerii? (1) INVATATURI CRESTINE (133) INVATATURI CRESTINE SPUSE DE SFINTII PARINTI (1) INVĂTĂTURA DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTA CRESTIN ORTODOXĂ (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTĂ ORTODOXĂ - CE ESTE SFÂNTA SCRIPTURĂ (1) ISTORIOARE DUHOVNICESTI (2) Iubim câinele şi uităm pe Dumnezeu??? (1) Izvorul Tămăduirii (2) ÎN FIECARE DUMINICĂ SĂ MERGEM LA SFÂNTA BISERICĂ (2) Îndemnurile Maicii Pelagheia din Reazan (1) ÎNFRICOȘĂTORUL CEAS AL MORȚII ȘI VIAȚA DUPĂ MOARTE (1) Întrebări şi răspunsuri din credinţa creştin ortodoxă şi din Noul Testament (1) ÎNVĂTĂTURI CORECTE ŞI ÎNVĂŢĂTURI GREŞITE DESPRE SĂRBĂTORI (1) Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă (1) Învăţătură despre icoana Sfintei Treimi (1) Învăţături ortodoxe şi greșeli sau superstiții băbești despre naştere şi Taina Sfântului Botez (1) Învăţături patristice (2) La ce foloseşte rugăciunea neîncetată? (1) LITURGHIA CATEHUMENILOR (1) Maica Gavrilia Papaiannis (1) MANASTIRI (16) Maxime si cugetari crestine (1) Mândria spirituală (1) MESAJE DIN APOCALIPSA (2) Miercurea Patimilor (2) MILĂ SI MILOSTENIE (2) MILOSTENIE (7) MINUNEA DE LA SFANTUL MORMANT (2) Minunea Taborică (1) MINUNI (17) MINUNI CU IISUS HRISTOS (2) MINUNI DIN ZILELE NOASTRE (5) MIR DE NARD AUTENTIC IN ROMANIA (1) Motive şi simboluri: Ciocanul (1) MUZICA ORTODOXA (1) Nașterea Domnului (Crăciunul) (4) NEINTELEGERILE VIETII...DRUMUL SPRE SINUCIDERE (1) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) OAMENI CU CARE NE MANDRIM (1) OBICEIURI DE SFINTELE PASTE (9) Oile şi caprele (1) ORTODOX (1) PACAT SAU NU? (4) PARACLISUL MAICII DOMNULUI (1) PARASTASELE SI FOLOSUL LOR (1) PARINTELE ARHIMANDRIT JUSTIN PARVU (1) PARINTELE IOSIF TRIPA (1) PARINTELE IUSTIN PARVU (2) Parintele Proclu (1) PAROHIA VIILE TIMISOARA (1) PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC ŞI PROCLU NICĂU DESPRE JUDECAREA PREOŢILOR (1) Părintele Calistrat (1) păzitorul vieţii (1) Pedeapsa (1) Pelerinaj Israel 2017 (2) Pentru cei ce nu pot avea copii (1) Pentru scaparea de demoni (1) Peştera celor veşnic osândiţi (1) PILDA (2) PILDE (310) PILDE CRESTINE (36) Pilde pentru suflet (13) POEZII (88) Poezii - preot Ioan (11) POEZII CU CAMELIA CRISTEA (2) Poezii cu Eliana Popa (13) POEZII CU MOS CRACIUN (2) Poezii cu Preot Ion Predescu (1) Poezii Daniela (1) Poezii de Ciabrun Marusia (1) Poezii de COSTEL URSU (2) Poezii de Daniela Florentina Luncan (1) Poezii de Horatiu Stoica (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (31) Poezii de Sf. Ioan Iacob Hozevitul (2) Poezii Horatiu Stoica (1) Poezii pentru Dumnezeu (6) POGORAREA SFANTULUI DUH (1) Poiezii de Traian Dorz (1) POIEZIOARE (1) Pomelnicul - cum trebuie scris şi care e rostul său (1) POMENI SI SARINDARE (2) Pomenirea celor 40 000 de mucenici (1) Pomenirea celor adormiti (1) POMENIREA MORTILOR (2) Povara Crucii (1) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTITE DE SFINTI (10) PREOT GEORGE ISTODOR (9) Preot Ilarion Argatu (1) PREOT IOAN (15) PREOTUL DUHOVNIC (2) PREVIZIUNI ALE SFINTILOR (5) PROFETII (1) Prohodul Adormirii Maicii Domnului (2) PROOROCUL MOISE (1) PSALMI. (2) Psalmul 69 (1) PSIHOLOGIE CRESTINA (1) PUTEREA SFINTEI CRUCI (2) PUTEREA CUVANTULUI (1) PUTEREA RUGACIUNII (22) Răspuns înţelept (1) RUGA LA CEAS DE SEARA : (1) RUGACIUNE pe Muntele Maslinilor LA LOCUL INALTARII DOMNULUI (1) Rugaciune pentru dobandirea de prunci (1) Rugaciune pentru izbavire de boala (1) Rugaciune pentru pogorarea Sfantului Duh (2) RUGACIUNEA DE MULTUMIRE (2) RUGACIUNEA LUMANARILOR APRINSE. (1) Rugaciunea Parintelui Arsenie Boca (1) RUGACIUNI (87) RUGACIUNI LA INTRAREA IN BISERICA (1) Rugăciune (13) RUGĂCIUNE LA PSALM (1) Rugăciune pentru bolnavi (1) Rugăciune pentru toti binefăcători si miluitori mei (1) Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama (1) Rugăciunea către Sfântul înger (1) Rugăciunea minții (1) RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON (1) Rugăciuni către domnul nostru Iisus Hristos (3) Rusaliile (3) SAITURI IMPORTANTE (1) Sãptãmâna Patimilor (1) SARBATORI (23) SATANISMUL ÎN MUZICA ROCK (1) Să nu-i mai judecăm pe preoţi!!! (2) Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate (1) Săptămâna Patimilor (1) Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) (2) Sclavia modernă (1) SCURTE REGULI PENTRU O VIAŢĂ CUCERNICĂ LA UN CREŞTIN ORTODOX (1) Secta Desancăi Nicolai din Arad (1) SF DIMITRIE (1) sfa (1) Sfantul Antim Ivireanu (1) SFANTUL MASLU (4) Sfantul Teodor (1) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFATURI CATRE CRESTINII ORTODOCSI (7) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (27) SFATURI DESPRE IERTARE (3) SFATURI DUHOVNICESTI (97) Sfaturi duhovniceşti (12) SFATURI ORTODOXE (2) SFATURI PENTRU PARINTI (1) SFATURILE LUI VALERIU POPA (1) Sfânta Treime (1) Sfântul Gheorghe (1) Sfinte sărbători (1) Sfintele Paste. (1) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (1) Sfintirea uleiului (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA. (1) SMERENIA (1) Smerenia ş i semnele smereniei (1) SPUSE DE PARINTELE STANILOAIE (1) SPUSE DE SFINTII PARINTI (69) Statornicia în credinţă (1) STATUS DESPRE VIATA (1) Sufletul copilului : sincer şi curat....! (1) SUPERSTITII (3) TAINA NUNTII (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (5) Toaca si clopotul (1) TRADITII (1) TROITA comoară a culturii arhaice româneşti (1) Un preot la "Filmul blestemat" 20 mai 2006 (1) Urare de Anul Nou (2) URCUŞUL DUHOVNICESC .Arhimandritul Teofil Paraian (1) Versuri de Horațiu Stoica (3) VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ (1) VIATA DUPA MOARTE (7) VINDECARI HARICE BOALA SI MOARTEA (2) Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul (1) ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (1)

c3

cod

Postări populare

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.